Generalforsamling

Hvert år i foråret vil du blive indbudt til foreningens generalforsamling, som det er lykkedes os at gøre til et hyggeligt arrangement – som vi i øvrigt tilstræber at alle vore arrangementer og indsamlinger skal være! Det afholdes som regel på Kulturhuset Elværket i Frederikssund, hvor vi spiser sammen (alle bedes medbringe en lille ret til det fælles bord), bliver præsenteret for hinanden, hører beretninger fra de seneste Afrika-besøg, ser lysbilleder osv. – mens de mere formelle ting bliver klaret hurtigt og effektivt. Det er også her, at man kan se og høre om foreningens vedtægter og årsregnskab.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning fra bestyrelsen.
 3. Beretning fra arbejdsgrupper.
 4. Aflæggelse af regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen of offentliggøres senest 8 dage for generalforsamlingen).
 7. Valg af bestyrelse og revisor.
 8. Eventuelt.

Referat af den seneste generalforsamling:

Ekstraordinær Generalforsamling i Cykler til Senegal 17.04.2024

Hos Lone Frederiksen, Fællessalen, Strandvejen 91A, 1. sal. 2100 København Ø

Dagsorden:

a. Valg af ordstyrer og referent.

 • ordstyrer: Jens
 • referent: Mika

b. Endelig vedtagelse af bestyrelsens indstilling til, at foreningen nedlægges pr. 30.9.2024, og at foreningens midler overføres til COLUFIFA.

 • Indstillingen vedtages enstemmigt.

c. Indkomne forslag.

 • Ingen

d. Hilsen fra Djibril læses op af Lone. Colufifa er nu kooperativ.

Historier fra gamle dage deles

Ad b. Datoen er fastsat med henblik på salg af vores varer på Couleur Café d. 15. juni 2024, så de penge, vi får ind, kan indgå i det samlede beløb, vi overfører til COLUFIFA.

Hilsen fra Djibril Baldé, COLUFIFAs leder d. 15.4.2024

Hej,  Jeg beklager, at der er gået så lang tid, inden jeg gav lyd fra mig. Det skyldes, at vi har været i gang med en proces med at overgå til at være et kooperativ. Den stiftende generalforsamling blev holdt den 12. marts 2024 i Faoune. AAJAC/COLUFIFA er et kooperativ på niveau 2 med 24 medlemsgrupper med indtægtsgivende aktiviteter. Den kommer til at hedde COPAJAC/COLUFIFA.                                                  Hvad angår arbejdet med istandsættelse, så er det endnu ikke afsluttet. Jeg er efter entreprenøren for at få bilagene, som jeg endnu ikke har fået. Og, som du ved, så er jeg ikke særlig aktiv i fastemåneden, især ikke når det er så varmt, 45 grader.                                                                                                          Tak for ønskerne til Korité. At Gud giver os sin barmhjertighed, leder os til et langt liv, sundhed, velstand og FRED.                                                                                                                                                                Det er en skam, at der ikke er nogen unge, som vil fortsætte arbejdet i CtS. Lad os takke Gud, som har bestemt det således, og ønske, at der følger noget godt. Til jer, som her ofret så mange år for at hjælpe med at forbedre levevilkårene for tusindvis af mennesker i AAJAC, vi takker jer uendeligt og beder til, at Gud vil betale jer ved at give jer et langt liv, sundhed, velstand og paradis, som venter hinsides. AMEN.

Modtag vores bedste hilsener på vegne af alle medlemmerne.  Djibril Baldé

Referat af generalforsamling den 3.04.2024

Hos Lone Frederiksen, Strandvejen 91A, 2100 København Ø

Deltagere: Fra bestyrelsen: Gitte Frandsen, Lene Lindedam, Lillian Vigslund, Lone Frederiksen. Mika Thorsgaard Frølunde var med online.
Desuden deltog Jens Lykkebo.

a. Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Jens. Referent: Lone
Jens konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

b. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen.

Lone gennemgik beretningen, og Lene fortalte kort om den seneste rejse til Senegal og Gambia med brilleprojektet Syn for Sagen. Deres arbejde fortsætter. Beretningen blev godkendt.

c.Beretning fra arbejdsgrupper.

Ingen aktive arbejdsgrupper.

d. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Gitte gennemgik regnskabet, der er revideret internt af Lissy Møller. Siden årsskiftet er der indkommet kontingenter samt betalt for hjemmeside, betalingsservice, udsendelse af nyhedsbrev mm. Der står nu i alt 48.637 kr. på vores konti.
Regnskabet blev godkendt.

c. Bestyrelsens indstilling: Foreningen nedlægges pr. 30.9.2024, og foreningens midler overføres til COLUFIFA.

Der var enighed om at nedlægge foreningen pr. 30.9.2024.
Jens overvejer at aftale med COLUFIFA, at ’Høpengene’ bruges til at særligt formål, der er i tråd med de oprindelige tanker.
Efter 30.9. har CtS ingen indflydelse på pengenes anvendelse.

d. Fastsættelse af kontingent.

Punktet var ikke aktuelt, jf. ovenstående.

e. Indkomne forslag.
Der var ikke nogen forslag.

f.Valg af bestyrelse og revisor.
På valg i år var Lene og Diarra. Lene modtog genvalg. Diarra har vi ikke hørt fra, så hun blev ikke genvalgt.
Vi vil igen bede Lissy Møller om at revidere regnskabet internt.

g. Eventuelt.
Jørgen Olsen fra Genvej til Udvikling har kontaktet Lene og Lone mhp. at foreningen evt. kan købe de varer, vi ikke får solgt. Lone har aftalt med ham, at vi tager billeder af de vigtigste ting og sender dem til ham.
Gitte og Lone deltager i 1. maj på Karens Minde med vores varer.
Couleur Café d. 15. juni 2024. Lone deltager hele dagen. Gitte er med i starten, men ikke så længe. Ini kommer noget af tiden.
Lone fortalte, at COLUFIFA nu er omdannet til et kooperativ, hvor de enkelte landsbygrupper har egne indtægtsgivende aktiviteter.
Næste GF den 17.4.2024. Lone sender indkaldelsen ud sammen med dette referat til dem, der har e-mail. Gitte lægger den på hjemmesiden. Vi opfordrer dem, der vil deltage, til at tilmelde sig senest søndag d. 14. april mhp. planlægningen. Afh.a. deltagerantallet tager vi salgsting med samt gamle billeder (som deltagerne kan få). Vi serverer snacks, vin mm. Mariama og Lone fortæller lidt fra foreningens historie.

Referat af Cykler til Senegals generalforsamling                                                                                             

Onsdag den 26.04.2023 kl 17 hos Lone Frederiksen, Strandvejen 91A, 3.sal, lejl. 301, 2100 København Ø

Deltagere: Lene Lindedam, Mimi Sidibé, Lone Frederiksen, Lillian Vigslund, Ini Rasmussen, Gitte Frandsen. Mika Thorsgaard Frølunde med online.

 1. Valg af ordstyrer og referent. 
                                                                                                                             Ordstyrer: Lillian, referent: Gitte                                                                                                                            Lillian konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen.                                                                   Lone gennemgår beretningen. Beretningen godkendt.
 3. Beretning fra arbejdsgrupper (herunder orientering om projekt). Lene fortæller, at de ikke havde fået de briller fra Rønnebæksholm, som de havde bedt om, kun fået minus briller, så de måtte selv have briller med i bagagen. Ellers gik det godt med brilleprojekbesøget i januar. Der er mange udfordringer, især med at arbejde videre med de tidligere projekter. Ingen aktiviteter i fælleshaven ved adminstrationen. De har fået renoveret gæstehytterne og lagt vand derned, så der var en vandhane der.

Mika og Mimi er i gang med at forberede ansøgning til et nyt projekt på baggrund af oplysninger fra Colufifa. Cisu har sagt at de skal lave et meget konkret forslag, og de regner med at kunne sende ansøgningen før 1.juni. Den pulje de søger hedder medborgerindsatsen. Der er 4 ugers behandlingstid. Projektet handler om at afkolonisere, bygge videre på lokal viden, ligestille lokal og europæisk viden for at få det bedste fra begge parter.

4.     Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Regnskabet er godkendt.
Lissy Møller har revideret regnskabet internt.

5.    Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsat 150 kr. for enlige,
250 kr. for par og foreninger.

6.   Indkomne forslag       

Ingen forslag
 modtaget

6.  Valg af bestyrelse og revisor. På valg i år var Lone, Gitte, Mimi, Mika. Alle modtog genvalg. Diarra var ikke på valg, da hun var på valg sidste år. Vi besluttede at udvide bestyrelsen med et medlem mere:  Lillian Vigslund. Suppleant: Badou Sagna.

Ingen statsautoriseret revisor på vores regnskab, da vi ikke har nogen store projekter.

7.  Eventuelt


Ingen punkter.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bestyrelsens beretning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Til Cykler til Senegals generalforsamling den 26. april 2023

Generelt

Vi har for første gang i mange år kun udsendt ét nyhedsbrev i år, i december 2022, redigeret, layoutet og trykt af Gitte Frandsen og Lone Frederiksen. Mika Frølunde bestyrer stadig vores Facebook, og Gitte sørger for at lægge relevante meddelelser og dokumenter op på hjemmesiden. Lone udsender referater fra bestyrelsesmøderne, når de er godkendt på det efterfølgende møde.

Vi har holdt meget få bestyrelsesmøder i det forgangne år, idet vi ikke har haft mange aktiviteter. Primært fordi vi har besluttet sikke at sende containere, så længe det er så dyrt at få dem ind i Gambia. Desuden er udstillingerne og foredragene ikke rigtig kommet i gang efter Corona-nedlukningen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har siden sidste års generalforsamling bestået af Diarra Kiil-Nielsen, Gitte Frandsen, Lene Lindedam, Lone Frederiksen, Mika Frølunde og Mimi Sidibé. Badou Sagna er suppleant. Lone er stadig formand og Gitte regnskabsfører.

Projekter

Vi har ikke søgt noget projekt siden det CISU-støttede projekt, der sluttede i marts 2020.

Høprojektet er ikke afsluttet, men der er stadig aktiviteter lokalt, og Jens Lykkebo planlægger endnu en rejse. Mika og Mimi arbejder på en ny projektansøgning, som gerne skulle være klar til at blive indsendt til CISU inden sommer. 

Andre aktiviteter

På linje med tidligere år deltog Cykler til Senegal i Couleur Café i juni 2022. Det var en fin dag og især vores glasmalerier er meget efterspurgte.

Lene Lindedam har været i Senegal og Gambia med sin organisation Focus på Syn, som er udsprunget af CtS for mange år siden.

COLUFIFA

Ifølge præsident Djibril Baldé er det desværre vanskeligt at engagere medlemmerne i frivilligt arbejde.

COLUFIFA har indgået samarbejde med Heifer International om et ernærings-projekt med fokus på 0-5-årige småbørn. Desuden omfatter projektet støtte til de mest sårbare familier gennem medfinansiering af produktion af får, geder og fjerkræ. Cykler til Senegal har ligeledes bidraget økonomisk til familiernes deltagelse i projektet.

Samarbejdet med den canadisk finansierede organisation omkring grønsagsdyrkning er fortsat i gang. Projektet støtter grupper, der producerer okra og chili, som der skulle være gode afsætningsmuligheder for. Desuden er der organisatorisk støtte til COLUFIFA mhp. at sikre, at alle medlemmer får udbytte af deres medlemskab. COLUFIFAs ledelse er meget interesseret i at arbejde for, at organisationen omdannes til et kooperativ.

En varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets arbejde!

På bestyrelsens vegne

Lone Frederiksen

Bestyrelsesformand

Referat af Cykler til Senegals 27. ordinære generalforsamling

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 17:00

Hos Lone Frederiksen, Søgårdsvej 7C, st.th. 2820 Gentofte

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.                                                                                                                                 Dirigent: Gitte. Referent: Mika
 1. Beretning fra bestyrelsen.                                                                                                                                     Se vedhæftede beretning                                                                                                                                Sendt en container i foråret 2021                                                                                                                Lone undervist + holdt foredrag                                                                                                                    CtS modtaget et Certificate of Honour fra Colufifa som tak for mange års samarbejde                        Vi har udsendt to nyhedsbreve                                                                                                                     Projektet (find navnet på det) er afsluttet i 2021
 1. Beretning fra arbejdsgrupper.                                                                                                                           Jens påtænker at rejse til Senegal med sit høprojekt                                                                                  Vi søger en container, hvis der opstår behov fra Colufifa
 1. Aflæggelse af regnskab.                                                                                                                                     Marianne reviderer vores økonomi i år.                                                                                                          Vi har fire konti: drift, container, høprojekt, malaria                                                                                  Regnskabet er gennemgået og godkendt
 1. Fastsættelse af kontingent.                                                                                                                                 Fortsættes som sidste år
 1. Indkomne forslag.                                                                                                                                                   Ingen indkomne forslag
 1. Valg af bestyrelse og revisor.                                                                                                                               Diarra og Lene var på valg og har accepteret genvalg                                                                                Ingen statsaut. revisor på vores regnskab, da vi ikke har nogen store projekter lige nu.
 1. Foreningen skifter adresse og nedlægger telefon.                                                                                      Den nye adresse er: Strandvejen 91A, 3. sal, lejl. 301, 2100 Kbh. Ø. Man kan i stedet ringe til Lone på: 29 29 66 10.

Bestyrelsens beretning

Til Cykler til Senegals generalforsamling den 23. marts 2022

Generelt

Vi har udsendt to nyhedsbreve i år, et i april 2021 og et i december 2021. Begge var redigeret, layoutet og trykt af Gitte og Lone. Mika Frølunde bestyrer stadig vores Facebook, og Gitte Frandsen sørger for at lægge relevante meddelelser og dokumenter op på hjemmesiden. Lone Frederiksen udsender referater fra bestyrelsesmøderne, når de er godkendt på det efterfølgende møde.

Dels på grund af Corona-situationen, men også fordi vi ikke har haft mange aktiviteter, har vi holdt meget få bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

Der har hverken været markeder eller mulighed for at ophænge vores billeder. Lone har holdt et enkelt foredrag i AOF Gladsaxe i september 2021. Foredraget i AOF Gentofte, der skulle have været afholdt i januar 2022 blev Corona-aflyst.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har siden sidste års generalforsamling bestået af Diarra Kiil-Nielsen, Gitte Frandsen, Lene Lindedam, Lone Frederiksen, Mika Frølunde og Mimi Sidibé. Badou Sagna er suppleant. Lone er stadig formand og Gitte regnskabsfører.

Projekter

Vi har ikke søgt noget projekt siden det CISU-støttede projekt, der sluttede i marts 2020.

Høprojektet er ikke afsluttet, men der er stadig aktiviteter lokalt, og Jens Lykkebo planlægger endnu en rejse.   

Ebbe Prag, der har været meget engageret i vores projekter og blandt andet deltaget i flere evalueringer, afgik ved døden i januar i år. Han var også professionelt engageret i forskning omkring Senegal og havde en stor viden om landet og dets befolkning. Han vil blive savnet. Ære være hans minde.

Containere

Vi fik en bevilling fra Genbrug til Syd i foråret 2021

Ligesom sidst måtte vi betale et stort depositum til myndighederne i Gambia for at få containeren ud af havnen i Banjul. Da vi sidst havde mange problemer med at få afregnet med havnemyndighederne, overførte vi denne gang pengene til COLUFIFA og aftalte, at de kunne beholde det, der måtte blive tilbagebetalt. De har afregnet med myndighederne i Gambia og aflagt rapport til os. Vi overvejer, om vi vil søge en ny container, også fordi vi ikke kan få ret mange cykler med mere.

COLUFIFA

Ifølge præsident Djibril Baldé er det desværre vanskeligt at engagere medlemmerne i frivilligt arbejde.

COLUFIFA har indgået samarbejde med Heifer International om et ernærings-projekt med fokus på 0-5-årige småbørn. Desuden omfatter projektet støtte til de mest sårbare familier gennem medfinansiering af produktion af får, geder og fjerkræ. Cykler til Senegal har ligeledes bidraget økonomisk til familiernes deltagelse i projektet.

Samarbejdet med den canadisk finansierede organisation omkring grønsagsdyrkning er fortsat i gang. Projektet støtter grupper, der producerer okra og chili, som der skulle være gode afsætningsmuligheder for. Desuden er der organisatorisk støtte til COLUFIFA mhp. at sikre, at alle medlemmer får udbytte af deres medlemskab. COLUFIFAs ledelse er meget interesseret i at arbejde for, at organisationen omdannes til et kooperativ.

En varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets arbejde!

På bestyrelsens vegne

Lone Frederiksen

Bestyrelsesformand

Referat af Generalforsamlingen onsdag den 19. maj 2021 kl. 19, online

Deltagere: Lone Frederiksen, Lene Lindedam, Gitte Frandsen, Mika Thorslunde, Mimi Sidibé, Badou Sagna

Afbud fra: Diarra Kiil-Nielsen

a. Valg af dirigent

Lene vælges som dirigent, Mika som referent. Forsamlingen er lovligt indkaldt og varslet i tide.

b. Beretning fra bestyrelsen v. Lone

Se vedhæftede beretning.

c. Beretning fra arbejdsgrupper

Ingen beretninger.

d. Aflæggelse af regnskab

Gitte redegør for revisorens regnskabsrapport. Se det godkendte regnskab tilgængeligt på hjemmesiden.

e. Fastsættelse af kontingent

Fortsat: 150 DKK for enkeltpersoner og 250 DKK for par og foreninger.

f. Indkomne forslag

Ingen modtagne forslag.

g. Valg af bestyrelse og revisor

Bestyrelsen er genvalgt: Lone, Gitte, Lene, Mimi, Mika samt Badou som suppleant.

Revisor: da vi ikke har projekter, er der ikke krav om statsautoriseret revisor. Marianne adspørges om at gennemgå vores regnskab fremover.

h. Eventuelt

Bestyrelsens beretning

Til Cykler til Senegals generalforsamling den 19. maj 2021

Generelt

Vi har udsendt to nyhedsbreve i år, et i december 2020 og et i april 2021. Begge var redigeret, layoutet og trykt af Gitte og Lone. Mika Frølunde bestyrer stadig vores Facebook, og Gitte Frandsen sørger for at lægge relevante meddelelser og dokumenter op på hjemmesiden. Lone Frederiksen udsender referater fra bestyrelsesmøderne, når de er godkendt på det efterfølgende møde.

Dels på grund af Corona-situationen, men også fordi vi ikke har haft mange aktiviteter, har vi holdt meget få bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

Der har hverken været markeder, mulighed for at holde foredrag eller ophænge vores billeder.

Bestyrelsen

Ved sidste års generalforsamling udtrådte Binta Diallo af bestyrelsen og suppleant Diarra Kiil-Nielsen trådte ind som fuldt medlem af bestyrelsen. Desuden er Lene Lindedam, Mika Frølunde og Mimi Sidibé medlem af bestyrelsen. Badou Sagna fortsætter som suppleant. Lone er stadig formand og Gitte regnskabsfører.

Projekter

Vi har ikke søgt noget projekt siden det CISU-støttede projekt, der sluttede i marts 2020

Høprojektet er ikke afsluttet, men der er ikke noget nyt siden efteråret, hvor der blev slået hø.

Containere.

Af Gitte Frandsen

Som vi skrev i årsberetningen 2019, så måtte vi betale et depositum på 1.000 euro for at få containeren ud af havnen i Banjul, og dette depositum er det ikke lykkedes os at få tilbagebetalt fra shippingfirmaet, trods utallige henvendelser.

Vi sendte en ansøgning om bevilling til en container i august 2020, men vi fik desværre afslag på den. Begrundelsen var, at ansøgningen var for bred, at Colufifa ønskede sig alle mulige forskellige ting, men at der ikke var en plan for hvordan disse ting skulle/kunne bruges til at være med til at skabe udvikling for Colufifa. Colufifa har så lavet en beskrivelse af forskellige aktiviteter, der kan skabe udvikling og ønsket sig udstyr, som understøtter disse aktiviteter. Det har vi brugt i ansøgningen i marts 2021 og vi har fået bevillingen. Vi skal pakke container i samarbejde med Nødhjælpsdepotet, og vi afventer hvornår vi kan få en aftal, for Nødhjælpsdepotet har ligesom så mange andre ekstra udfordringer med at gennemføre deres aktiviteter i disse Corona tider.

Genbrug til Syd, der administrerer puljen til containerbevillinger for Udenrigs-ministeriet, har i samarbejde med UM besluttet at der skal ske nogle ændringer for, hvordan puljen kommer til at se ud fra januar 2022. Der arbejdes fortsat med de endelige retningslinjer, men vi har fået at vide at puljen fremadrettet kommer til at have særligt fokus på uddannelsesinstitutioner – både i Danmark og i Syd.

COLUFIFA

Også i Senegal har aktiviteterne været præget af Corona-pandemien, hvilket især har medført, at befolkningen har haft ringere muligheder for at tjene til dagen og vejen. Det er dog lykkedes COLUFIFA at opretholde kontakten til medlemmerne via den WhatsApp-gruppe, der blev  etableret i forbindelse med vores seneste projekt. Den kontakt har de blandt andet brugt til at holde medlemmerne orienteret om Corona-situationen og om, hvilke forholdsregler, regeringen indførte. Oplysningen omfattede også malaria, og Cykler til Senegal støttede kampagnen økonomisk.

COLUFIFA  har også udbygget kontakten elektronisk med andre partnere og derigennem indgået samarbejde med Heifer International om et ernærings-projekt med fokus på 0-5-årige småbørn. Desuden omfatter projektet støtte til de mest ssårbare familier gennem medfinansiering af produktion af får, geder og fjerkræ. Cykler til Senegal har ligeledes bidraget økonomisk til familiernes deltagelse i projektet.

COLUFIFA har desuden etableret partnerskab med en canadisk finansieret organisation omkring grønsagsdyrkning. Projektet støtter grupper, der producerer okra og chili, som der skulle være god afsætningsmuligheder for. Desuden er der organisatorisk støtte til COLUFIFA mhp. at sikre, at alle medlemmer får udbytte af deres medlemskab, og eventuelt arbejde hen imod et kooperativ.

Aktiviteterne er beskrevet mere detaljeret i Djibril Baldés indlæg i det seneste nyhedsbrev.

En varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets arbejde!

På bestyrelsens vegne

Lone Frederiksen, bestyrelsesformand

Referat af Generalforsamling den 23-09-2020

Sted: Kulturhuset UNION, Nørre Allé 7, 2200 København

Indkaldt i Cykler til Senegals nyhedsbrev juli 2020

Tilstedeværende: Lone Frederiksen, Gitte Frandsen, Lene Lindedam, Lissy Møller, Jens Lykkebo og Mimi Sidibé.

Afbud fra: Mika Thorslunde, Diarra Kiil Nielsen, Badou Sagna

Dirigent: Lissy Møller, Referent: Mimi Sidibé

1.       Beretning fra bestyrelsen                                                               

Vedhæftes som bilag.

Beretningen blev godkendt

2.      Beretning af arbejdsgrupper

Vedhæftet som en del af bestyrelsens beretning.

3.      Aflæggelse af regnskab.

Regnskabet er godkendt og er lagt på hjemmesiden. Der var spørgsmål til størrelsen af beløbet for det indsamlede til containeren i 2019.  Lone undersøger det hos revisoren.

4.      Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet bibeholdes

5.      Indkomne forslag.  

Ingen forslag

6.       Valg af bestyrelse og revisor

Ikke på valg: Lone, Mika, Mimi, Gitte.

Lene blev genvalgt.

Diarra, der har været suppleant, blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Binta Diallo har ønsket at gå fra som bestyrelsesmedlem.

Badou blev genvalgt som suppleant.

Revisor Bettina Hamburger fra revisionsfirmaet Beierholm fastholdes.

7.        Eventuelt    

Bestyrelsen regner ikke med, at der er flere store projekter i den nære fremtid. Vi fortsætter med at sende containere og at støtte mindre projekter, såsom malariaprojekter. Generalforsamlingen tog dette til efterretning.

Bestyrelsens beretning.  

Til Cykler til Senegals generalforsamling den 23. september 2020

Generelt

Vi har udsendt to nyhedsbreve i år, et i november 2019 og et i juni 2020. Begge var redigeret, layoutet og trykt af Gitte og Lone. Mika Frølunde bestyrer stadig vores Facebook, og Gitte Frandsen sørger for at lægge relevante meddelelser og dokumenter op på hjemmesiden. Lone Frederiksen udsender referater fra bestyrelsesmøderne, når de er godkendt på det efterfølgende møde.

Vi skaffer stadig nye ting til markedskassen fra Senegal. Vi har solgt ved 1. maj-fejringen 2019 på Karens Minde i Sydhavnen, på Couleur Café i juni 2019. I år har der jo desværre ikke været afholdt Couleur Café pga. Corona-virus.

Vi modtog igen i 2019 penge fra Slots- og Kulturstyrelsen til foreningens drift.

Bestyrelsen

Da begge de to suppleanter ved valget på sidste års generalforsamling gjorde det klart, at de ikke ønskede at indtræde i bestyrelsen, består denne kun af 5 medlemmer. Lone er stadig formand og Gitte regnskabsfører. Desuden er Lene Lindedam, Mika Frølunde, Mimi Sidibé og Binta Diallo medlem af bestyrelsen.

Vi har nu fået styr på at bruge det elektroniske regnskabssystem E-conomic.

Projekter

CISU-projekt

Det projekt, vi fik bevilget fra CISU i 2017, sluttede i marts 2020. Aminata Diallo, der har haft ansvar for ernæringsdelen af projektet, havde en ulykke med sin motorcykel og var derfor sygemeldt i en periode. Det var ikke så let at skaffe en vikar, så Omar Mballo dækkede både det område og klimatilpasningsdelen.  Afprøvningerne med nye sorter af majs, ris, bønner og hirse med kortere vækstsæsoner end de traditionelle er fortsat og resultaterne er i det store og hele lovende på trods af, at forsøgene ikke har været særlig godt gennemført. Der er indkøbt et antal ’kødhakkere’, som bliver brugt til at knuse frø og kerner. Den grødblanding, der blev introduceret til underernærede børn i projektets første år, er blevet godkendt til salg. Blandingen består af hirse, majs, bønner samt enten jordnødder eller sesam, en god og næringsrig grødblanding. Med støtte fra projektet er der gjort en stor indsats for at få flest mulige unioner og landsbygrupper officielt godkendt. Det vil give dem mulighed for at søge samarbejde med og støtte fra lokale organisationer og statslige programmer. SMS-systemet kører helt godt med mødeindkaldelser og vejrmeldinger i vækstsæsonen. Inden for organisationsudvikling har vi indtryk af, at bestyrelserne såvel centralt som til dels decentralt fungerer rimeligt med regelmæssige møder og referater. Den nye projektbil kører upåklageligt. Regnskaberne centralt i COLUFIFA blevet meget bedre. Regnskabsføreren fungerer upåklageligt, og der er indført et elektronisk regnskabsprogram. Efter projektets afslutning er regnskaberne blevet revideret af en ekstern konsulent, som ikke havde noget at påtale.

Vi har fulgt med i projektets gang dels via de rapporter, projektleder Aly Mansaré har sendt hver anden måned, og dels via tilsynsbesøgene. I september 2019 var Mika og Mimi fra bestyrelsen på tilsynsbesøg. Deres indtryk kan læses i nyhedsbrevet fra november 2019. De havde følgeskab af journalist Marie Torp Christensen (Stories Right out of Africa). Hun lavede interviews, små videosekvenser og mange fotos. Indtil videre har det været brugt i Lones foredrag, idet Corona-epidemien til dels var årsag til, at det planerne om et undervisningsforløb ikke blev til noget. Marie arbejder videre med materialet, så det kan blive brugt mere fremover.

Som nævnt sluttede projektet i marts 2020, så i februar var der evalueringsworkshops. En lokal konsulent foretog en evaluering af projektet, og på workshopperne fremlagte han resultaterne for COLUFIFAs ledelse og medlemmer, der var involveret i projektet. Ebbe Prag og Knud Schmidt deltog, men var ikke imponerede af den lokale konsulents indsats og rapport. Ebbes og Knuds  overvejelser i forbindelse med evalueringen, kan læses i nyhedsbrevet fra juni 2020.

CtS har her i september afsluttet projektregnskabet og indsendt det reviderede regnskab samt den afsluttende projektrapport til CISU.

Hø-projekt

Jens Lykkebo var igen i Senegal i september 2019 for at videreføre det hø- og kvægprojekt, han med støtte fra Spejderne i Farum igangsatte i 2017. En grundig rapport kan læses i nyhedsbrevet fra november 2019. Det følgende er et kort resumé. Ideen bag projektet er at sørge for foder til malkekøerne i tørtiden, så de kan give mælk det meste af året. Mælken bruges især til tykmælk, som er meget efterspurgt. Jens havde følgeskab af en fritidslandmand Per Ryevad og sammen fortsatte de undervisningen fra tidligere besøg i at fremstille hø. De havde medbragt en del leer og høriver fra Danmark, betalt af tilskuddet fra Spejderne i Farum. På et møde med den stedlige formand for kvægavlerne, Ilo Bâ, og med regionslederen for husdyr under Landbrugsministeriet, Moussa Diémé blev projektets idé fremlagt. Regionslederen var blevet meget interesseret, og han oplyste, at projektet passer med regeringens intentioner i forhold til kvægavl, så han lovede, at man fra officiel side gerne ville støtte med f.eks. såsæd til diverse former for næringsrigt grøntfoder, der vil være egnet til at lave hø på. Høet, der blev lavet i september sidste år, rakte til det meste af tørsæsonen, så kvæget klarede sig langt bedre end normalt.

 Containere.                                                                                                                  Af Gitte Frandsen

Den 4.-5. November 2019 pakkede vi en container sammen med Nødhjælpsdepotet. Den ankom til Banjul i slutningen af december, og COLUFIFA mødtes med speditøren i Banjul den 31.12. , hvor de havde  toldfritagelsespapirer med. Speditøren havde sagt, at de ville sørge for at containeren blev kørt til Kan Mamoudou enten den 2. eller 3. Januar. Dette skete ikke og det var så uheldigt, at den regeringen i Gambia havde  vedtaget nye procedurer for toldfritagelse, som trådte i kraft den 6.01.2020. Før skulle der søges i ministeriet for social handling. Nu skal man have fritagelsen fra finansministeriet vedhæftet en fritagelse fra de enkelte ministerier, i forhold til hvad indholdet i containeren er. COLUFIFA  var selvfølgelig ærgerlige over, at speditøren ikke havde fået containeren videre, sådan som de havde lovet, men de fik rimeligt hurtigt en toldfritagelse i undervisningsministeriet. Dette på grund af at der var en hel del skolemøbler i containeren. Da tiden trak ud med at få bevilling fra finansministeriet, fik vi at vide, at vi kunne betale 1.000 euro i depositum for at få containeren ud af havnen. Dette gjorde vi, og COLUFIFA måtte også betale ekstra depositum, og den 16. januar kom containeren til Kan Mamoudou, hvor tingene blev fordelt til unionerne. COLUFIFA har fået deres depositum tilbage, men vi ligger stadig i forhandling om at få vores retur.

COLUFIFA

Aly Mansaré, der har været projektleder i det nu afsluttede CISU-projekt, har fået arbejde uden for COLUFIFA, så Djibril Baldé førte projektet til dørs.

Som følge af CISU-projektet har COLUFIFA udvidet samarbejdet med såvel offentlige myndigheder som andre organisationer og donorer:

I projektets gennemførelse har der været tæt samarbejde med bl.a. de locale myndigheder inden for landbrug, skovbrug, lokaludvikling og jordrettigheder. De bistod med undervisning og hjælp til anskaffelse af såsæd og redskaber, og til gengæld kunne COLUFIFFA forsyne dem med data til deres rapportering til regeringen. ANACIM, der er det nationale meteorologiske institut, underviste lokale ressourcepersoner og har lige siden leveret vejrmeldinger til dem på sms. Gennem partnerskab med CLM (Enhed til kamp mod fejlernæring) er COLUFIFA nu med i et 5-årigt projekt med fokus på ernæring. COLUFIFA er desuden blevet medlem af CRAFS, en organisation der arbejder for jordrettigheder. CRAFS leverede træningsmateriale og opdatering omkring jordrettigheder, og COLUFIFA er blevet deres lokale repræsentant omkring oplysning om jordrettigheder.

Her i slutningen af sommeren spurgte COLUFIFA, om vi kunne støtte en kampagne til oplysning om malaria og om COVID19. Det sagde vi ja til og overførte omkring 20.000 kr. (# jeg har ikke fået fat i Djibril endnu og fået nyt om aktiviteterne)

Oplysningsaktiviteter

 1. oktober holdt Lone foredrag i Industriens Foredragsforening i Aarup på Fyn.

25.-26. oktober deltog Mimi og Binta i Genbrug til Syds årsmøde.

 1. og 5. november pakkede vi container på Nødhjælpsdepotet i Næstved. Stor tak til de frivillige dér, som gør et imponerende stykke arbejde.
 2. januar – 1. marts 2020. Vores fotoudstilling var på Elværket i Frederikssund
 3. januar 2020. Foredrag ved Lone Frederiksen. Seniorhøjskolen AOF, Rødovre.
 4. januar 2020. Foredrag ved Lone Frederiksen. Seniorhøjskolen AOF, Rødovre
 5. februar 2020. Foredrag ved Lone Frederiksen. Seniorhøjskolen AOF, Rødovre.
 6. januar 2020. Foredrag ved Lone Frederiksen. Fyns Familielandbrug. Odense
 7. september 2020. Foredrag ved Lone Frederiksen. Seniorhøjskolen AOF, Lyngby.

En varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets arbejde!

På bestyrelsens vegne

Lone Frederiksen, bestyrelsesformand

Referat af Cykler til Senegals generalforsamling onsdag d. 24.4.2019 kl. 19:00

Sted: hos Lone Frederiksen, Søgårdsvej 7C, st.th., 2820 Gentofte

Deltagere: Ud over bestyrelsen, deltog tre ’menige’ medlemmer af foreningen.

Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Jens Lykkebo Referent: Mika Frølunde

a. Beretning fra bestyrelsen. Se vedhæftede.

b. Beretning fra arbejdsgrupper.
Se punkter under beretning fra bestyrelsen – arbejdsgrupperne har indgivet beretninger hertil.

c. Aflæggelse af regnskab.
Regnskabet er gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

d. Fastsættelse af kontingent.                                                                                                             Enkeltpersoner: 150 DKK Foreninger eller ægtepar: 250 DKK (samme beløb som sidste år)

e. Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen og offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen).
Ingen forslag modtaget.

f. Valg af bestyrelse og revisor.
På valg: Gitte, Mika, Lone. Ikke på valg: Jens, Lene. Jens har valgt at træde ud af bestyrelsen i år pga. travlhed med andre ting.
Bestyrelsen består nu af Lone (formand), Gitte (kasserer), Lene, Mika, Mimi og Binta.
Badou og Diarra er fortsat suppleanter.
Revisor: Vi fortsætter med revisor Bettina Heimburger fra revisionsfirmaet Beierholm.

g. Eventuelt.
a) Under punktet Eventuelt vil vi fortælle om bestyrelsens overvejelser over foreningens                      fremtidige arbejde.

Der er ikke pt. i bestyrelsen overskud til at søge et større projekt hos CISU* med COLUFIFA. Der kan derfor alternativt søges mindre projekter eller et partnerskabsprojekt hos CISU. Det er der interesse for blandt de yngre medlemmer i bestyrelsen – evt. i forbindelse med at bygge videre på et projekt om ernæring.

Der kan også overvejes at søge private fonde – fx hvis nogen har kendskab til specifikke fonde.

Der var gode og engagerede snakke om foreningens igangværende og eventuelle fremtidige aktiviteter.

*Et større projekt hos Civil Samfundspuljen (CISU) kategoriseres som en udviklingsindsats og har et budget på mellem 500.000 DKK og 4,5 mio. DKK. Mindre projekter er medborgersindsatser (100.000-500.000 DKK) eller små indsatser (op til 100.000 DKK). Læs mere i CISU’s opdaterede retningslinjer fra januar 2019: http://www.cisu.dk/puljer-støttemuligheder/civilsamfundspuljen

Bestyrelsens beretning til Cykler til Senegals generalforsamling den 24. april 2019  

Generelt                                                                                                                                                                     Vi har udsendt to nyhedsbreve i år, et i november 2018og et i marts 2019. Begge var redigeret, layoutet og trykt af Gitte og Lone. Mika Frølunde bestyrer stadig vores Facebook, og Gitte Frandsen sørger for at lægge relevante meddelelser og dokumenter op på hjemmesiden. Lone Frederiksen udsender referater fra bestyrelsesmøderne, når de er godkendt på det efterfølgende møde. Vi skaffer stadig nye ting til markedskassen gennem et ungt par, Gitte kender, og hvor han stammer fra Senegal. Vi har solgt ved           1. maj-fejringen på Karens Minde i Sydhavnen, på Couleur Café i juni og i forbindelse med en event på Djursland i november. Svanholm afholder desværre ikke længere julemarked. Vores materialer og markedsting står fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. De fleste markedsting står hos Gitte, arkiverede papirer mest hos Jens, og så har Lene og Lone også lidt stående.

Bestyrelsen                                                                                                                                                              Da begge de to suppleanter ved valget på sidste års generalforsamling gjorde det klart, at de ikke ønskede at indtræde i bestyrelsen, består denne kun af 5 medlemmer. Lone er stadig formand og Gitte regnskabsfører. Da vi har en bevilling fra CISU, kræves det, at vi bruger et elektronisk regnskabssystem, hvilket har voldt en del besvær. Vi fandt et mindre, gratis program, men havde ikke ført det, som vores revisor forventede, og har derfor måttet kopiere regnskabet over i Excel. Det har CISU undtagelsesvist accepteret for regnskabsåret 2018. Ligeledes har vi brugt rigtig meget tid på at få adgang til foreningens oplysninger i Nets. Det skal vi have for at kunne se, hvem der har betalt via betalingsservice. Og at give Gitte adgang til vores e-post var heller ikke så ligetil.

Projekter                                                                                                                                                               CISU-projekt                                                                                                                                                                 Det projekt, vi fik bevilget fra CISU sidste år, fortsætter til udgangen af 2019. Der har været et par udskiftninger i de centrale funktioner, idet den kvinde, der var ansat til ernæringsdelen i projektet, sagde op. I starten af 2019 blev der ansat en anden kvinde, Aminata Diallo, som tidligere har arbejdet på sygehuset i Carrefour. Hun ser ud til at fungere fint. Der er blevet afprøvet majs, ris, bønner og hirse med kortere vækstsæsoner end de traditionelle sorter, og med forbehold for, at regntiden i 2018 var ret god, ser det ud til, at de nye sorter er velegnede i forhold til klimaforandringernes uforudsigelige nedbør. Der er indkøbt en stor tørremaskine, der kører på solenergi (og gas, men det bliver der nok ikke brug for). Efter vores mening er den alt for stor, og der er jo så heller ikke penge til at købe mere end den ene. Så der bliver et stort logistisk arbejde med at styre, hvem der skal have den hvornår, og med at transportere den. Ernæringsdelen ser ud til at fungere godt, idet der er indført et system, hvor de små børn bliver vejet, og der tages hånd om problemer med underernæring. I lettere tilfælde får de en grødblanding, som COLUFIFA har udviklet. Blandingen består af hirse, majs, bønner samt enten jordnødder eller sesam. Alvorlige tilfælde henvises til sygehuset. Samtidig har projektet fokus på oplysning til de gravide om vigtigheden af god og alsidig kost. Der er udviklet og testet fem forskellige madopskrifter med højt ernæringsindhold. Jordrettighederne arbejdes der fortsat med, men det vanskeliggøres af, at den nye lov stadig ikke er trådt i kraft. For at gøre lokalafdelingerne, især unionerne, men til dels også landsbygrupperne, mere selvkørende har vi lagt vægt på, at de bliver officielt anerkendt, så de selv kan søge offentlig støtte og indgå samarbejde med andre organisationer. 13 ud af de 16unioner har papirerne på plads, og resten er i gang. Systemet med at indkalde til møder og lignende via sms fungerer fint. Desuden udsender de i vækstsæsonen vejrmeldinger på sms. De kommer af og til lidt sent, og ikke alle har tillid til, at man kan forudsige regnens komme. Regnskabsføreren fungerer upåklageligt. Han fører regnskab i et elektronisk program og overfører det til Excel, så vi kan læse det, da vi ikke har adgang til deres program. Og det er fint afstemt og overskueligt. Den nye projektbil kører upåklageligt. Vi følger med i projektets gang dels via de rapporter, projektleder Aly Mansaré sender hver anden måned, og dels via tilsynsbesøgene. Siden sidste generalforsamling har der været to tilsynsrejser. Ebbe Prag var af sted november-december 2018, og Knud Schmidt rejste sammen med Mimi Sidibé i slutningen af februar 2019. Mimis rejse var betalt af containerbevillingen, så hendes primære opgave var at se, hvordan den seneste forsendelse var forløbet. Både Ebbe, Knud og Mimi var rundt i flere landsbyer og følge op på projektaktiviteterne dér. Desuden besøgte de myndigheder og samarbejdspartnere og holdt selvfølgelig møder med centrale personer i COLUFIFA.

Brilleprojekt                                                                                                                                                               Af Lene Lindedam                                                                                                                                                             Syn for Sagen har gennem mange år og igen i år fået plads til briller, etuier og andet materiale til brilleprojekterne i CtS’s container. Det er vi rigtig glade for. Vi var af sted i januar og udleverede 1000 par af brillerne. Desuden henvender befolkningen sig tit til Mamadou i løbet af året. De får så en simpel synstest og får udleveret et parbriller.

Containere                                                                                                                                                                    Af Gitte Frandsen                                                                                                                                                             Vi pakkede container i oktober 2018 sammen med Nødhjælpsdepotet i Næstved. Desværre var deres lager fyldt op med skolemøbler, så vi var nødt til at pakke en hel del skolemøbler i vores container, før vi kunne komme ind til andre ting, som vi også havde brug for. COLUFIFA vil gerne have skolemøbler, men det var uheldigt, at de optog så meget plads i containeren. Når vi pakker på Nødhjælpsdepotet eller andre renoveringsværksteder, så har de kun meget få cykler til hver container, og det er de selvfølgelig kede af i COLUFIFA. Ellers gik forsendelsen godt, og containeren ankom til Banjul i december og blev derefter kørt til Kiang i Gambia, hvorfra udstyret blev fordelt og transporteret ud til unionerne. I foråret mødtes vi med Larsen & Eriksen og Cyklistforbundet, for at tale om mulighed for at etablere et samarbejde med dem, som skulle gå ud på, at vi kunne henvise folk til at aflevere deres brugte cykler hos Cyklistforbundet, som så ville renovere cyklerne og opbevare dem, indtil vi skulle pakke containere. Så skulle vi sørge for at få transporteret cyklerne til Nødhjælpsdepotet,når pakkedatoen nærmede sig. Dette skulle hjælpe os med at skaffe flere cykler til COLUFIFA. Vi skulle så søge om penge til reservedele til cyklerne hos Genbrug til Syd. Desværre viste det sig, at Cyklistforbundet ikke kunne påtage sig at sætte cyklerne i stand, når vi ikke kunne skaffe penge til arbejdsløn for renoveringen. Vi er meget kede af, at dette gode mulige samarbejde ikke kunne lade sig gøre. Også samarbejdet med Larsen & Eriksen måtte desværre opgives, da de helst ville levere en cykelslange for hvert solgt ur, hvorimod COLUFIFA havde mere brug for forskellige reservedele.

COLUFIFA                                                                                                                                                                            Aly Mansaré søgte om optagelse på et kursus i ’Entrepreneurship and Innovation’ gennem Danida Fellowship Centre. Han fik det bevilget med en egenbetaling af opholdet på skolen i Horsens. Det dækkede Cykler til Senegal med 14.000 kr. I juli måned 2018 startede et nyt 2-årigt projekt med et budget på godt 16 mio. F CFA (omkring 85.000 kr.). Projektets mål er naturbeskyttelse og jobskabelse gennem udpegning af skove til beskyttelse samt identifikation af alternativer til træhugst. Der er jo en smuk synergi mellem det projekt og det, vi er med i, så vi skal høre lidt mere fra COLUFIFA blandt andet om, hvad de konkret ser som alternativer til skovning. På trods af, at de har fået mange nye bistader, producerer de ikke selv ret meget honning. De opkøber tavler og rå-honning fra andre og behandler det til videresalg. Sidste års sesamkampagne gav ikke den store omsætning, idet bønderne solgte til andre opkøbere; måske ikke mindst fordi COLUFIFA ikke havde økonomi til at opkøbe. De har fået en maskine til at afskalle ris, som står i Faoune. Den bruges tilsyneladende flittigt. Traktoren, som vi støttede sidste år, bruges også en del, men den er lovlig stor til mange af de små marker, og træstubbe o.l. besværliggør arbejdet.Butikken har ikke så mange varer, men der er noget aktivitet med kopiering for folk samt it-kurser. Deres gæstehuse er blevet shinet op med separate toiletter/baderum. Og så har de fået wifi, til glæde for gæster, men selvfølgelig især for de ansatte.

Oplysningsaktiviteter                                                                                                                                                      Den 1. maj 2018 deltog vi igen i arrangementet på karens Minde i Sydhavnen. Desværre var det et rædsomt vejr, med regn, kulde og blæst, så der kom meget få mennesker, og vi tog tidligt hjemefter at have snakket med nogle få og solgt en smule. Bedre gik det til Couleur Café, hvor solen bagte, og der kom rigtig mange. Det blev en fin dag med god musik, snak og pænt salg. Den 16. november arrangerede Knud og Lone en event på Djursland, hvor vi havde hængt udstillingsbilleder op. Vi fortalte og solgte en del fra markedsboden. Rigtig spændende! En varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets arbejde!                                                                                                                                                                           På bestyrelsens vegne                                                                                                                                                   Lone Frederiksen                                                                                                                                      Bestyrelsesformand

Tirsdag den 24. april 2018, kl. 20.00-21.00 Dagshøjskolen Kursustrappen, Kong Georgsvej 11, 2000 Frederiksberg

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Ebbe Prag. Referent: Mika Frølunde

b. Beretning fra bestyrelsen Se vedhæftede

Kommentarer til beretningen: Hvis interesse for brilleprojektet: Kontakt til øjenlæge i Thiès. Beretningen blev godkendt.

c. Beretning fra arbejdsgrupper Hører under beretningen fra bestyrelsen

Kommentarer: Overvej om aktiviteter koncentreres for meget i Faoune ifht at komme ud i landsbyerne med de aktiviteter, der skal derud. Finde en balance mellem aktiviteter i Faoune og i landsbyerne. Hvordan er den hierarkiske balance fra Faoune og helt ud til landsbyerne?

d. Aflæggelse af regnskab
Fremlagt, og taget til efterretning.
Revideret af Beierholm uden bemærkninger, ud over at bestyrelsen er lidt lille.

e. Fastsættelse af kontingent
Ingen indkomne forslag, uforandret kontingent: 150 DKK for enkeltpersoner, 250 DKK for par og foreninger.

f. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag

g. Valg af bestyrelse og revisor

Jens og Lene er på valg. Herudover er der en ledig plads i bestyrelsen samt to ledige suppleant-poster. Jens og Lene genvalgt til bestyrelsen. Én plads i bestyrelsen er ikke besat.

Badou Sagna og Diarra Kiil-Nielsen valgt til suppleanter Valg af revisor: Vi beholder Beierholm

h. Eventuelt. Ingen bemærkninger.

Bestyrelsens beretning til

Cykler til Senegals generalforsamling den 24. april 2018

Generelt

 Organisationsudviklingen har vi arbejdet videre på, men i det forløbne år er kræfterne især blevet brugt på projekter. Vi holdt et møde i september 2017, hvor vi med deltagelse af Knud Schmidt fokuserede på udvikling af vores organisation. Et af resultaterne blev, at Mika og Jens arbejder på et opslag til uddannelsesinstitutioner med henblik på at skaffe studerende til praktikophold hos COLUFIFA. Et andet var at vi efter årsskiftet er begyndt at udsende de godkendte referatet til de medlemmer, der har oplyst os om deres e-mailadresse.

Vi har udsendt to nyhedsbreve i år, et i november 2017 og et i marts 2018. Begge var redigeret, layoutet og trykt af Gitte og Lone.

Den nye hjemmeside er kommet op at køre, takket være især Janne Noack og Gitte Frandsen, men den er endnu ikke færdigredigeret. Mika Frølunde bestyrer vores Facebook.

Vi skaffer stadig nye ting til markedskassen gennem et ungt par, Gitte kender, og hvor han stammer fra Senegal. Vi har solgt på Couleur Café i juni 2017 og på Svanholms julemarked i december 2018.

Vores materialer og markedsting er nu fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. De fleste markedsting står hos Gitte, arkiverede papirer mest hos Jens, og så har Lene og Lone også lidt stående.

Bestyrelsen

Alice Bagnegaard Jensen døde den 15. oktober efter lang tids kamp mod kræften. Hun har været en fantastisk ressource igennem hele foreningens eksistens, hvor hun har stået for markedskassen, været primus motor i massagekurserne i Senegal og hjulpet til med utallige praktiske gøremål. Æret være Alices minde.

Da der ikke kom nogen ind i bestyrelsen da vores kasserer Maj-Britt Nordmaj trådte ud ved sidste generalforsamling, gik Karen Stenbæk Jensen ind som bestyrelsesmedlem. Hun har gæstfrit lagt hus til vores månedlige møder og sørget for skøn kaffe og mad.

Gitte har fra nytår overtaget funktionen som foreningens regnskabsfører og er sammen med Lone i gang med at indføre et digitalt regnskabssystem, som krævet af CISU (Civilsamfund i Udvikling), der har finansieret vores udviklingsprojekt.

Både Karen og Ini Rasmussen har meddelt, at de ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen.

Projekter

CISU-projekt

Endelig lykkedes det os at få bevilget et udviklingsprojekt gennem CISU, som administrerer Danidas midler til NGO’er. I juni måned fik vi besked om, at det ansøgte projekt med et budget på 1.683.263 kr. var blevet bevilget. Projektet fokuserer dels på at støtte COLUFIFA i at tilpasse deres landbrugs- og grønsags-produktion til klimaforandringerne, som allerede mærkes tydeligt med kortere, voldsommere og mere uforudsigelige regntider. Samtidig skal der arbejdes med ernæring, så folk får en bedre forståelse for sammenhængen mellem sundhed og kost samt bliver inspireret til at udnytte de lokale ressourcer bedre i den daglige madlavning. En vigtig del af projektet er desuden organisationsudvikling især med fokus på, at COLUFIFA arbejder med at udbygge deres net af samarbejdspartnere og deler ud af de høstede erfaringer. Knud Schmidt og Mika Frølunde rejste ned i juli måned for at igangsætte projektet, herunder ansætte medarbejdere, deltage i udarbejdelse af halvårsplan og –budget. I december var Ebbe Prag på besøg, hvor han fulgte op på projektarbejdet og diskuterede ideer og forslag til det videre arbejde. Knud var på en kombineret projekt- og containerrejse i februar. Ved samme lejlighed besøgte han også det nordlige Ghana, hvor Ghana Venskab arbejder med et projekt, der har en del tilfælles med vores. Der har været lidt udfordringer med at få ansat de centrale medarbejdere. Aly Mansaré er projektleder og Oumar Mballo står for den del, der har med klimaforandringer at gøre. Til ernæringsdelen er der fundet en ekstern kvinde, der ser ud til at fungere fint. Organisationsudviklingen blev der også ansat en ekstern kvinde til, men hun er siden holdt, da hun fik bedre ansættelse i et andet projekt. I stedet er Samba Diaos (honning-slynger) bror ansat. Til regnskabsføringen, der altid har været lidt af et smertensbarn, har vi og CISU accepteret at forhøje lønnen, og der er fundet en ekstern mand, der virker dygtig. De bruger nu et elektronisk regnskabssystem som krævet af CISU. Det ser ud til at COLUFIFA arbejder effektivt på at få gang i projektaktiviteterne, og vi modtager aktivitetsrapporter og regnskaber hver anden måned. Der er 16 unioner med i projektet og i hver union er der udpeget og trænet to lokale medarbejdere, som står for de daglige projektaktiviteter, én til klimaforandringer og én til ernæring. Projektets budget omfatter også køb af en ny bil. Vi foretog en del forundersøgelser for at se, om vi kunne skaffe en god bil for det afsatte beløb, men den vi kunne finde, var et mærke, hvor det er svært at finde reservedele i Senegal. CtS gav derfor et tilskud på 23.000 kr. COLUFIFA fører flot regnskab med, hvem der bruger bilen hvor meget, og hvad de skal betale til vedligeholdelsen.

Hø/malkekvæg

Ideen med projektet, der er finansieret af Spejderne i Farum, er at begynde at holde malkekøer på en i Senegal ny måde, nemlig at holde dyrene på stald i størstedelen af tørtiden, hvor de så fodres med hø lavet i regntiden. Ud over at sikre dyrenes overlevelse i den tørre tid, vil det også kunne give mælk hele året rundt. Sammen med COLUFIFA blev projektet rimelig godt forberedt, og Jens drog af sted i starten af juli med en stor bagage, indeholdende en masse le-grej. Planen var sammen med COLUFIFA at etablere et mindre demonstrationsbrug i Faoune med et simpelt staldanlæg med tilhørende lade til hø. En gammel bygning blev ryddet for ukrudt og småtræer, og vi forhandler i skrivende med COLUFIFA om den endelige pris for taget, for så forhåbentlig at kunne sende penge til at lave den del færdig. Jens gennemførte desuden kursus for lokale kvægfolk i at høste grønt med le, lave det til godt hø og bringe det til opmagasinering og senere fodring, og ikke mindst at få styr på den værdifulde gødning, som kan gøre god gavn i haverne. Beklageligvis havde ingen af kursusdeltagerne selv køer, men de var meget engagerede. Endelig var Jens et smut i Gambia for at lave et lille kursus og en slags projektopstart, for at folkene derfra kunne arbejde sammen med projektgruppen fra Faoune.

Brilleprojekt:

Af Lene Lindedam

Syn for Sagen har gennem mange år og igen i år fået plads til briller, etuier og andet materiale til brilleprojekterne i CtS’s container. Det er vi rigtig glade for. Det er med til, at Senegal er det eneste land, hvor alle der får briller af os, også får et etui.

Containere

Af Gitte Frandsen

Som fortalt i beretningen på generalforsamlingen sidste år, så har vi helt afsluttet at pakke containere selv, og det sidste udstyr, som stod tilbage i laden i Skibby, blev kørt til Nødhjælpsdepotet i maj 2017.

Den 27. og 28. november pakkede vi den første container i samarbejde med Nødhjælpsdepotet. Vi var fire fra CtS og to fra Larsen & Eriksen, der hjalp med pakningen den første dag, og to fra CtS anden dag. Nødhjælpsdepotet er meget velorganiseret med kun frivillig arbejdskraft, og det gik fint og effektivt med pakningen. Der var desværre ikke mange cykler, hvilket COULFIFA også kommenterede. Men ellers gik hele pakningen godt, og der kom mange gode ting med i containeren. Containeren ankom til Brikamaba i Gambia den 27.01.2018. Når vi får henvendelser om ting, som folk eller institutioner vil donere til Cykler til Senegal, henviser vi nu til Nødhjælpsdepotet. Vi vil – i det omfang, som det er muligt – hente og opbevare udvalgte, særlig gode ting hos bestyrelsesmedlemmer/medlemmer, og så selv bringe dem til Nødhjælpsdepotet, når containeren skal pakkes, således at vi sikrer at disse ting kommer til COLUFIFA. Det vil sige, at man stadig kan kontakte os angående ting, som kan gøre nytte i Senegal.

COLUFIFA

Støttet af penge fra ’Jordmoderkontoen’ har Aly Mansaré været i Guinea med henblik på at genoplive aktiviteterne der.

Igen i 2017 støttede vi COLUFIFAs malaria-kampagne, som de gennemfører i samarbejde med kommunen og en lokal ungdomsorganisation. Som noget nyt ville de udvide oplysningsaktiviteterne til også at omfatte skoler, hvilket vi kun kunne bifalde. Vi gav et tilskud på godt 24.000 kr.

I slutningen af 2017 spurgte COLUFIFA os, om vi ville indgå som partner i en projektansøgning til en fransk udviklingspulje, hvor formålet med projektet skulle være at udvikle afsætningen af lokalt producerede varer til en bred gruppe forbrugere. Vi gik med som partner, og COLUFIFA indsendte ansøgningen i slutningen af februar. Vi får svar i august måned.

Oplysningsaktiviteter

Vores fotoudstilling var i foråret 2017 på Kulturkasernen i Holbæk, og efterfølgende i medborgerhuset i Dollerup ved Viborg, hvor Lone fortalte om CtS og vores aktiviteter.

I efteråret har Jens Lykkebo holdt oplæg om kvæg-projektet og sin tur for vores donor Spejderne i Farum. Det var en fin aften. Spejderne gør et kæmpe stykke arbejde med deres genbrugsvirksomhed, og det er helt sikkert, at vi vil samarbejde yderligere i fremtiden.

En varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets arbejde!

På bestyrelsens vegne

Lone Frederiksen

Bestyrelsesformand

Referat af generalforsamling:

Søndag den 7. maj 2017 kl. 11:00 i Elværket, Frederikssund

1. Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne:

Valg af dirigent: Lissy Møller og referent: Gitte Frandsen

a. Beretning fra bestyrelsen.

Foreningens årsberetning gennemgås og vil blive lagt på hjemmesiden.

b. Beretning fra arbejdsgrupper.

Referat fra arbejdsgrupper er med i årsberetningen.

c. Aflæggelse af regnskab.

Regnskabet gennemgås og godkendes.

d. Fastsættelse af kontingent.

På sidste års generalforsamling blev en forhøjelse af kontingent vedtaget til 150 kr. for     enkeltpersoner og 250 kr. for par og foreninger. Dette fastholdes.

e. Indkomne forslag – ingen forslag.

f. Valg af bestyrelse og revisor.

Lone, Mika og Gitte var på valg og blev genvalgt.

Kasserer Maj-Britt Nordmaj blev kun valgt for et år ved sidste års generalforsamling, idet   Maj-Britt ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, da hun nu bor fast på Bornholm.

Ingen nye kandidater til bestyrelsesposter, hvilket betyder, at en af suppleanterne må  indgå som bestyrelsesmedlem.

Konstituering af bestyrelsen vil finde sted på næste bestyrelsesmøde den 1.06.2017 kl. 17.

Hvis vi får godkendt projekt, vil vi bibeholde revisor. Når vi ikke har projekt, behøver vi ikke autoriseret revisor, men kan nøjes med intern revision.

Her gik vi til frokostpause, hvor vi spiste Mafé poulet – kylling i peanutbuttersauce – med grøntsager og salat.

Til dessert fik vi rabarberkage og rabarberpandekager.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejde i samarbejde med CISU.

Diskussion og vedtagelse af strategi for foreningens fremtidige arbejde.

Knud Schmidt, som er med i Cykler til Senegals projektgruppe havde sendt sine overvejelser angående foreningens fremtid. Dette blev læst op.

Knud foreslår, at vi undersøger om der er andre samarbejdspartnere, som vi kan samarbejde med. Vi kunne eventuelt have selvstændige grupper, der arbejder med projekter, som refererer til Cykler til Senegal, men som kører selvstændigt. Han mener også at vi med fordel kunne have flere samarbejdspartnere end COLUFIFA. Det kunne f.eks. være Kvægprojektet – når vi har fået erfaringer med dette, kunne vi tilbyde at lave det med en anden samarbejdspartner som et afgrænset pakkeprojekt.

Der blev talt en del om at det vil være en god ide, hvis vi kan arrangere rejser af forskellig slags. Det kan være rejser for unge, det kan være fuglerejser, det kan være rejser, hvor der er en arbejdsopgave inkluderet.

Der kunne arrangeres en pakkerejse i forbindelse med kvægprojektet, hvor der f.eks. var en uges arbejde med at få bygget lade og indhegning og derefter en uges rejse hvor man besøger f.eks. flere landsbyer og til sidst er nogle dage i Banjul med mulighed for at besøge markeder og badestrand.

Vi talte om hvordan vi kan hverve flere interesserede medlemmer.

Det kan dels foregå ved opslag på uddannelses institutioner, højskoler og på facebook.

Vi kan også være mere aktive og tilmelde os flere fælles aktiviteter og markeder.

Jens fortæller om et stort marked ’Det Fælles Bedste’, hvor der er workshops, boder, oplysningsarbejde, som han besøgte sidste år i Hvalsø. I 2018 skal ’Det Fælles Bedste’ foregå på Fyn.

3. Lene Lindedam fortæller og viser billeder fra sin seneste brilleprojekt-rejse.

Orientering om brilleprojekt er med i årsberetningen.

BESTYRELSENS BERETNING til
Cykler til Senegals generalforsamling den 7. maj 2017

Generelt

Igen i år har Cykler til Senegal (CtS) nedskæringerne i udviklingsbistanden. Det har betydet, at vi ikke har kunnet få bevillinger til projekter, men trods det har vi kunnet støtte COLUFIFA i forskellige af deres aktiviteter. Samarbejdet med COLUFIFAs ledelse har været fint, og de har formået at udvikle og konsolidere vigtige kontakter lokalt og nationalt.

Vores materialer og markedsting, som stod i Lones mors garage, blev flyttet, da huset blev solgt i december. Noget står nu hos Gitte, noget var forbi Karens kælder og står nu på Lones altan (ikke en holdbar løsning!).

Vi er kommet mere konkret i gang med vores organisationsudvikling. I januar holdt vi et seminar, hvor vores faste konsulent, Johannes Nordentoft, fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) guidede os igennem en seance, hvor vi startede med at se på foreningens stærke og svage sider. Derefter gik vi over til at identificere tre områder, som vi mente var vigtige at fokusere på. Det blev oplysning, medlemshvervning og fund raising.

I lyset af nedskæringerne i CISUs bevillinger er vi begyndt at se os om efter andre finansieringsmuligheder for fortsat at kunne støtte COLUFIFA økonomisk. Jens har henvendt sig til Spejderne i Farum, som har bevilget 50.000 kr. til det hø-/malkekvægprojekt, Jens arbejder på at gennemføre.

I februar var Knud Schmidt i Senegal og Gambia, betalt at containerbevillingen fra DMR-U/GTS. Han diskuterede samtidig ny projektansøgning samt hø-/malkekvægprojektet med COLUFIFA.

Vi har udsendt to nyhedsbreve i år, et i oktober 2016 og et i april 2017. Begge var redigeret, layoutet og trykt af Gitte og Lone.

Markedskassen har vi nu organiseret i sådan, at et ungt par, Gitte kender, og hvor han stammer fra Senegal, køber varer ind til os efter aftale. Vi har i år solgt på Svanholms julemarked og på Karens Minde i Sydhavnen den 1. maj.

Fra Slots- og Kulturstyrelsen (Tips- & Lottomidlerne) har vi også i år modtaget driftsmidler (52.641 kr.). Det luner virkelig meget i en lille forenings kasse, og vi takker Styrelsen for tilskuddet.

COLUFIFA

Da der ikke er noget projekt for tiden, støttede vi COLUFIFAs generalforsamling med 7.500 kr. Pengene er gået til at dække deltagernes transportudgifter samt mad til deltagerne. Der deltager normalt 2-3 personer

fra hver union og fra langt de fleste af de lokale landsbygrupper. Generalforsamlingen bliver holdt samtidig med vores, så vi har ikke modtaget noget referat.

Oplysningskampagnen omkring malaria har vi igen i år støttet med omkring 20.000 kr. Kampagnen organiseres i samarbejde med de regionale myndigheder og støttes også af en lokal ungdomsorganisation. Staten udleverer gratis myggenet til alle sengesteder. Der er orienteringsmøder i landsbyerne og – efter behov – samtaler med familieoverhovedet omkring vigtigheden af, at alle bruger myggenet hver nat. Endvidere oplyser man om, hvordan man begrænser antallet af myg ved at undgå stillestående vand.

Penge fra Slots- og Kulturstyrelsen er blevet brugt til at indrette COLUFIFAs butik ved vejen og til at opkvalificere den kvindegruppe, der arbejder med forarbejdning af sesam (sæbe, kager mm.) til afsætning lokalt.

De 17.000 kr., vi overførte i starten af 2016 som bidrag til deres egenbetaling af en stor statsstøttet fræser med redskaber, er i stedet blevet brugt til at supplere egenbetalingen af en traktor med tallerkenplov og vogn. Desuden bidrog vi med 7.000 kr., som vi havde fået af en privat giver. På sin rejse gav Knud også gode råd om brug og vedligeholdelse af traktoren, som ses på forsiden af det seneste nyhedsbrev.

Containere

Af Gitte Frandsen

Vi har gennem mange år sendt to containere om året til COLUFIFA, men på grund af nedskæring af bevillingen Genbrug til Syd, er det nu kun muligt at få bevilget én container om året. Der er slet ikke penge nok til, at alle ansøgninger, der er vurderet som egnede, kan blive finansieret. Derfor kan vi kun regne med at sende én container om året.

I november 2016 pakkede vi den sidste container fra laden i Skibby. Den er sendt og ankommet til COLUFIFA i januar 2017.
Kommunen, der ejer laden, vil gerne sælge laden samt de omkringliggende bygninger, og vi har derfor fået at vide, at vi ikke kan forvente at benytte laden i fremtiden. Da vi ikke har fundet andre egnede opbevaringsmuligheder, har vi været nødt til at beslutte, at vi fremover vil samarbejde med Nødhjælpsdepotet i Næstved om indsamling og pakning af containere.

De sidste ting, som står tilbage i laden, bliver pakket og kørt til Nødhjælpsdepotet i Næstved den 5. maj. Nødhjælpsdepotet indsamler og renoverer brugt udstyr og hjælper foreninger med at pakke containere. Det betyder, at vi kan få pakket containere i samarbejde med Nødhjælpsdepotet. Når vi får henvendelser om ting, som folk eller institutioner vil donere til Cykler til Senegal, vil vi fra nu af organisere, at tingene bliver bragt til Nødhjælpsdepotet. Vi vil – i det omfang, som det er muligt – opbevare udvalgte, særlig gode ting hos bestyrelsesmedlemmer/medlemmer og så selv bringe dem til Nødhjælpsdepotet, når de pakker container for os, således at vi sikrer at disse ting kommer til COLUFIFA. Det vil sige, at man stadig kan kontakte os angående ting, som kan gøre nytte i Senegal.

En stor og varm tak til alle, der har været med til at pakke containere igennem alle de mange (20!) år. Især har John Flensborg, der har været med i alle årene, været uundværlig både hvad angår at holde styr på tingene i laden og pakke containerne. Og uden Bregne havde vi heller ikke kunnet få sendt så mange ting af sted til COLUFIFA. Også en stor tak til Skibby og Frederikssund Kommuner, der har stillet lagerplads til rådighed til alle cyklerne, skolemøblerne, symaskinerne, værktøjet og meget, meget andet.

2

Projekter

CISU-ansøgning:
Den projektansøgning, vi sendte i foråret 2016, blev bedømt som støtteværdig, men på grund af nedskæringer i projektmidlerne (omkring 50 pct.), var der ikke penge til at finansiere den. Temaerne i projektet fokuserede, ud over fortsat organisationsudvikling og fortalervirksomhed, på at styrke medlemmernes fødevaresikkerhed. De mærker tydeligt klimaforandringerne i kraft af kortere og mere uforudsigelig regntid samt øget indtrængning af saltvand i floder og brønde. Vi ville derfor arbejde med forskellige tiltag, der kunne øge robustheden over for de tiltagende ændringer. Samtidig kan fødevaresikkerheden forbedres gennem øget brug af lokale ressourcer, f.eks. ved konservering og forarbejdning af afgrøderne. I samarbejde med COLUFIFA forbedrede vi ansøgningen, ikke mindst da de har opnået rigtig gode resultater af deres fortalervirksomhed, så de nu har mange, gode kontakter både lokalt og nationalt. Vi indsendte ansøgningen i september 2016, men desværre med samme resultat. Johannes Nordentoft i CISU mente imidlertid, at der var så meget godt i vores ansøgning, så vi skulle forsøge igen. Så efter Knuds rejse i februar indsendte vi igen en projektansøgning den 15. marts. Og nu håber vi på positivt svar, som skulle komme omkring 26. maj.

Malkekvæg:
Vi har som nævnt fået 50.000 kr. fra Spejderne i Farum og med et tidligere støttebeløb på 8.000 kr., skulle der være nok til at gennemføre et pilotprojekt i Faoune. Tanken er desuden at søge et mindre projekt gennem CISU, så modellen kan udbredes til andre landsbyer, eller muligvis så man kan afprøve andre modeller.

Brilleprojekt:

Af Lene Lindedam

I mange år har brillekæden NytSyn, COLUFIFA og jeg arrangeret brilleprojekt i januar måned. Desværre var der i år ikke tilslutning nok blandt NytSyns optikere, så projektet blev aflyst. Det fik Mamadou Boy Sow, som har været med i projektet helt fra start i 1998, til at opsøge Madame Deniese, som er øjenlæge på hospitalet i Bounkiling. Hun var straks med på at arrangere 4 brilleprojekt-dage. Brillerne var allerede sendt med container til Faoune. Brillerne er sorteret og leveret fra ulandsværkstedet MultiCenter Syd.

NytSyn valgte at støtte projektet økonomisk samt betale en rejse for mig. Stor tak til dem for det! Min optiker-veninde Ane Iversen var vild med at komme til Faoune igen, og valgte at rejse med for egen regning. Det gjorde en kæmpe forskel.

COLUFIFA har fra vores tidligere Danida-projekt, ”Fokus på Syn”, både prøvebrille og kasse med prøveglas, så Mamadou og Omar fik flere dages intensiv undervisning i synstestning, og alle briller blev ekstra sorteret og fordelt i plastikkasser, så de nu er lige til at udlevere. På de aftalte projekt-dage vil det dog være Madame Deniese, der synstester og i øvrigt også står bi, hvis der kommer komplekse synsprøver. Hun er en fantastisk samarbejdspartner.

COLUFIFA vil arbejde på at få bygget en lille tilbygning på deres eksisterende butik ved hovedvejen. Her vil der så kunne være brilleshop. Mamadou og Omar vil synsteste og udlevere vores brugte danske briller.

Et godt initiativ, som jeg håber lykkes!

3

Oplysningsaktiviteter

CtS deltog i 2016 på Civiltingets stand på Folkemødet på Bornholm under overskriften: “HELLERE EN GLAD SENEGALESER I LANDSBYEN END EN DRUKNET I MIDDELHAVET”. Temaet var at fokusere på hjælp i nærområderne, forstået på den måde, at når vi skærer i udviklingsbistanden, har især unge mindre muligheder for at sikre sig rimelige levevilkår i de fattige lande. Hvis vi ønsker at begrænse tilstrømningen af flygtninge, må vi derfor snarere øge end beskære bistanden. Eventen blev dækket af DR Radio.

I december 2016 fortalte Janne om Senegal for udviklingshæmmede i Lejre. Det foregik ikke helt, som det plejer med PowerPoint og foredrag. Det kunne ikke lade sig gøre med det publikum. Så Janne tog hele flokken med på en ’rejse’ på besøg hos vennerne/COLUFIFA i Faoune. De fløj til Banjul i Gambia, hvor de blev modtaget af COLUFIFAS chauffør; derefter ind i den gamle bil og ned til gæstehusene ved COLUFIFAs direktion og indrette pladsen med kogekar, måtter og fejekost. Alle tog Afrika-tøj på, og så myldrede det med venner fra landsbyen og folk fra COLUFIFA, som blev præsenteret, imens der blev kogt vand til the og gjort rent og snakket og stillet mange spørgsmål og grinet.

Den 1. marts hos Holbæk Ys Men’s Club fortalte Janne om sit seneste besøg i januar 2016.

Vores nye fotoudstilling, der er betalt med oplysningsmidler fra containerbevillingen, var på biblioteket i Fåborg i sommeren 2016; her i foråret 2017 har den været på Kulturkasernen i Holbæk, og nu (april-maj 2017) er den i medborgerhuset i Dollerup ved Viborg.

En varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets arbejde! På bestyrelsens vegne

Lone Frederiksen Bestyrelsesformand

4

^