Generalforsamling

Hvert år i foråret vil du blive indbudt til foreningens generalforsamling, som det er lykkedes os at gøre til et hyggeligt arrangement – som vi i øvrigt tilstræber at alle vore arrangementer og indsamlinger skal være! Det afholdes som regel på Kulturhuset Elværket i Frederikssund, hvor vi spiser sammen (alle bedes medbringe en lille ret til det fælles bord), bliver præsenteret for hinanden, hører beretninger fra de seneste Afrika-besøg, ser lysbilleder osv. – mens de mere formelle ting bliver klaret hurtigt og effektivt. Det er også her, at man kan se og høre om foreningens vedtægter og årsregnskab.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Beretning fra arbejdsgrupper.
  4. Aflæggelse af regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen of offentliggøres senest 8 dage for generalforsamlingen).
  7. Valg af bestyrelse og revisor.
  8. Eventuelt.

 

Referat af sidste generalforsamling:

Søndag den 7. maj 2017 kl. 11:00 i Elværket, Frederikssund

1. Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne:

Valg af dirigent: Lissy Møller og referent: Gitte Frandsen

a. Beretning fra bestyrelsen.

Foreningens årsberetning gennemgås og vil blive lagt på hjemmesiden.

b. Beretning fra arbejdsgrupper.

Referat fra arbejdsgrupper er med i årsberetningen.

c. Aflæggelse af regnskab.

Regnskabet gennemgås og godkendes.

d. Fastsættelse af kontingent.

På sidste års generalforsamling blev en forhøjelse af kontingent vedtaget til 150 kr. for     enkeltpersoner og 250 kr. for par og foreninger. Dette fastholdes.

e. Indkomne forslag – ingen forslag.

f. Valg af bestyrelse og revisor.

Lone, Mika og Gitte var på valg og blev genvalgt.

Kasserer Maj-Britt Nordmaj blev kun valgt for et år ved sidste års generalforsamling, idet   Maj-Britt ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, da hun nu bor fast på Bornholm.

Ingen nye kandidater til bestyrelsesposter, hvilket betyder, at en af suppleanterne må  indgå som bestyrelsesmedlem.

Konstituering af bestyrelsen vil finde sted på næste bestyrelsesmøde den 1.06.2017 kl. 17.

Hvis vi får godkendt projekt, vil vi bibeholde revisor. Når vi ikke har projekt, behøver vi ikke autoriseret revisor, men kan nøjes med intern revision.

Her gik vi til frokostpause, hvor vi spiste Mafé poulet – kylling i peanutbuttersauce – med grøntsager og salat.

Til dessert fik vi rabarberkage og rabarberpandekager.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejde i samarbejde med CISU.

Diskussion og vedtagelse af strategi for foreningens fremtidige arbejde.

Knud Schmidt, som er med i Cykler til Senegals projektgruppe havde sendt sine overvejelser angående foreningens fremtid. Dette blev læst op.

Knud foreslår, at vi undersøger om der er andre samarbejdspartnere, som vi kan samarbejde med. Vi kunne eventuelt have selvstændige grupper, der arbejder med projekter, som refererer til Cykler til Senegal, men som kører selvstændigt. Han mener også at vi med fordel kunne have flere samarbejdspartnere end COLUFIFA. Det kunne f.eks. være Kvægprojektet – når vi har fået erfaringer med dette, kunne vi tilbyde at lave det med en anden samarbejdspartner som et afgrænset pakkeprojekt.

Der blev talt en del om at det vil være en god ide, hvis vi kan arrangere rejser af forskellig slags. Det kan være rejser for unge, det kan være fuglerejser, det kan være rejser, hvor der er en arbejdsopgave inkluderet.

Der kunne arrangeres en pakkerejse i forbindelse med kvægprojektet, hvor der f.eks. var en uges arbejde med at få bygget lade og indhegning og derefter en uges rejse hvor man besøger f.eks. flere landsbyer og til sidst er nogle dage i Banjul med mulighed for at besøge markeder og badestrand.

Vi talte om hvordan vi kan hverve flere interesserede medlemmer.

Det kan dels foregå ved opslag på uddannelses institutioner, højskoler og på facebook.

Vi kan også være mere aktive og tilmelde os flere fælles aktiviteter og markeder.

Jens fortæller om et stort marked ’Det Fælles Bedste’, hvor der er workshops, boder, oplysningsarbejde, som han besøgte sidste år i Hvalsø. I 2018 skal ’Det Fælles Bedste’ foregå på Fyn.

3. Lene Lindedam fortæller og viser billeder fra sin seneste brilleprojekt-rejse.

Orientering om brilleprojekt er med i årsberetningen.

 

BESTYRELSENS BERETNING til
Cykler til Senegals generalforsamling den 7. maj 2017

Generelt

Igen i år har Cykler til Senegal (CtS) nedskæringerne i udviklingsbistanden. Det har betydet, at vi ikke har kunnet få bevillinger til projekter, men trods det har vi kunnet støtte COLUFIFA i forskellige af deres aktiviteter. Samarbejdet med COLUFIFAs ledelse har været fint, og de har formået at udvikle og konsolidere vigtige kontakter lokalt og nationalt.

Vores materialer og markedsting, som stod i Lones mors garage, blev flyttet, da huset blev solgt i december. Noget står nu hos Gitte, noget var forbi Karens kælder og står nu på Lones altan (ikke en holdbar løsning!).

Vi er kommet mere konkret i gang med vores organisationsudvikling. I januar holdt vi et seminar, hvor vores faste konsulent, Johannes Nordentoft, fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) guidede os igennem en seance, hvor vi startede med at se på foreningens stærke og svage sider. Derefter gik vi over til at identificere tre områder, som vi mente var vigtige at fokusere på. Det blev oplysning, medlemshvervning og fund raising.

I lyset af nedskæringerne i CISUs bevillinger er vi begyndt at se os om efter andre finansieringsmuligheder for fortsat at kunne støtte COLUFIFA økonomisk. Jens har henvendt sig til Spejderne i Farum, som har bevilget 50.000 kr. til det hø-/malkekvægprojekt, Jens arbejder på at gennemføre.

I februar var Knud Schmidt i Senegal og Gambia, betalt at containerbevillingen fra DMR-U/GTS. Han diskuterede samtidig ny projektansøgning samt hø-/malkekvægprojektet med COLUFIFA.

Vi har udsendt to nyhedsbreve i år, et i oktober 2016 og et i april 2017. Begge var redigeret, layoutet og trykt af Gitte og Lone.

Markedskassen har vi nu organiseret i sådan, at et ungt par, Gitte kender, og hvor han stammer fra Senegal, køber varer ind til os efter aftale. Vi har i år solgt på Svanholms julemarked og på Karens Minde i Sydhavnen den 1. maj.

Fra Slots- og Kulturstyrelsen (Tips- & Lottomidlerne) har vi også i år modtaget driftsmidler (52.641 kr.). Det luner virkelig meget i en lille forenings kasse, og vi takker Styrelsen for tilskuddet.

COLUFIFA

Da der ikke er noget projekt for tiden, støttede vi COLUFIFAs generalforsamling med 7.500 kr. Pengene er gået til at dække deltagernes transportudgifter samt mad til deltagerne. Der deltager normalt 2-3 personer

fra hver union og fra langt de fleste af de lokale landsbygrupper. Generalforsamlingen bliver holdt samtidig med vores, så vi har ikke modtaget noget referat.

Oplysningskampagnen omkring malaria har vi igen i år støttet med omkring 20.000 kr. Kampagnen organiseres i samarbejde med de regionale myndigheder og støttes også af en lokal ungdomsorganisation. Staten udleverer gratis myggenet til alle sengesteder. Der er orienteringsmøder i landsbyerne og – efter behov – samtaler med familieoverhovedet omkring vigtigheden af, at alle bruger myggenet hver nat. Endvidere oplyser man om, hvordan man begrænser antallet af myg ved at undgå stillestående vand.

Penge fra Slots- og Kulturstyrelsen er blevet brugt til at indrette COLUFIFAs butik ved vejen og til at opkvalificere den kvindegruppe, der arbejder med forarbejdning af sesam (sæbe, kager mm.) til afsætning lokalt.

De 17.000 kr., vi overførte i starten af 2016 som bidrag til deres egenbetaling af en stor statsstøttet fræser med redskaber, er i stedet blevet brugt til at supplere egenbetalingen af en traktor med tallerkenplov og vogn. Desuden bidrog vi med 7.000 kr., som vi havde fået af en privat giver. På sin rejse gav Knud også gode råd om brug og vedligeholdelse af traktoren, som ses på forsiden af det seneste nyhedsbrev.

Containere

Af Gitte Frandsen

Vi har gennem mange år sendt to containere om året til COLUFIFA, men på grund af nedskæring af bevillingen Genbrug til Syd, er det nu kun muligt at få bevilget én container om året. Der er slet ikke penge nok til, at alle ansøgninger, der er vurderet som egnede, kan blive finansieret. Derfor kan vi kun regne med at sende én container om året.

I november 2016 pakkede vi den sidste container fra laden i Skibby. Den er sendt og ankommet til COLUFIFA i januar 2017.
Kommunen, der ejer laden, vil gerne sælge laden samt de omkringliggende bygninger, og vi har derfor fået at vide, at vi ikke kan forvente at benytte laden i fremtiden. Da vi ikke har fundet andre egnede opbevaringsmuligheder, har vi været nødt til at beslutte, at vi fremover vil samarbejde med Nødhjælpsdepotet i Næstved om indsamling og pakning af containere.

De sidste ting, som står tilbage i laden, bliver pakket og kørt til Nødhjælpsdepotet i Næstved den 5. maj. Nødhjælpsdepotet indsamler og renoverer brugt udstyr og hjælper foreninger med at pakke containere. Det betyder, at vi kan få pakket containere i samarbejde med Nødhjælpsdepotet. Når vi får henvendelser om ting, som folk eller institutioner vil donere til Cykler til Senegal, vil vi fra nu af organisere, at tingene bliver bragt til Nødhjælpsdepotet. Vi vil – i det omfang, som det er muligt – opbevare udvalgte, særlig gode ting hos bestyrelsesmedlemmer/medlemmer og så selv bringe dem til Nødhjælpsdepotet, når de pakker container for os, således at vi sikrer at disse ting kommer til COLUFIFA. Det vil sige, at man stadig kan kontakte os angående ting, som kan gøre nytte i Senegal.

En stor og varm tak til alle, der har været med til at pakke containere igennem alle de mange (20!) år. Især har John Flensborg, der har været med i alle årene, været uundværlig både hvad angår at holde styr på tingene i laden og pakke containerne. Og uden Bregne havde vi heller ikke kunnet få sendt så mange ting af sted til COLUFIFA. Også en stor tak til Skibby og Frederikssund Kommuner, der har stillet lagerplads til rådighed til alle cyklerne, skolemøblerne, symaskinerne, værktøjet og meget, meget andet.

2

Projekter

CISU-ansøgning:
Den projektansøgning, vi sendte i foråret 2016, blev bedømt som støtteværdig, men på grund af nedskæringer i projektmidlerne (omkring 50 pct.), var der ikke penge til at finansiere den. Temaerne i projektet fokuserede, ud over fortsat organisationsudvikling og fortalervirksomhed, på at styrke medlemmernes fødevaresikkerhed. De mærker tydeligt klimaforandringerne i kraft af kortere og mere uforudsigelig regntid samt øget indtrængning af saltvand i floder og brønde. Vi ville derfor arbejde med forskellige tiltag, der kunne øge robustheden over for de tiltagende ændringer. Samtidig kan fødevaresikkerheden forbedres gennem øget brug af lokale ressourcer, f.eks. ved konservering og forarbejdning af afgrøderne. I samarbejde med COLUFIFA forbedrede vi ansøgningen, ikke mindst da de har opnået rigtig gode resultater af deres fortalervirksomhed, så de nu har mange, gode kontakter både lokalt og nationalt. Vi indsendte ansøgningen i september 2016, men desværre med samme resultat. Johannes Nordentoft i CISU mente imidlertid, at der var så meget godt i vores ansøgning, så vi skulle forsøge igen. Så efter Knuds rejse i februar indsendte vi igen en projektansøgning den 15. marts. Og nu håber vi på positivt svar, som skulle komme omkring 26. maj.

Malkekvæg:
Vi har som nævnt fået 50.000 kr. fra Spejderne i Farum og med et tidligere støttebeløb på 8.000 kr., skulle der være nok til at gennemføre et pilotprojekt i Faoune. Tanken er desuden at søge et mindre projekt gennem CISU, så modellen kan udbredes til andre landsbyer, eller muligvis så man kan afprøve andre modeller.

Brilleprojekt:

Af Lene Lindedam

I mange år har brillekæden NytSyn, COLUFIFA og jeg arrangeret brilleprojekt i januar måned. Desværre var der i år ikke tilslutning nok blandt NytSyns optikere, så projektet blev aflyst. Det fik Mamadou Boy Sow, som har været med i projektet helt fra start i 1998, til at opsøge Madame Deniese, som er øjenlæge på hospitalet i Bounkiling. Hun var straks med på at arrangere 4 brilleprojekt-dage. Brillerne var allerede sendt med container til Faoune. Brillerne er sorteret og leveret fra ulandsværkstedet MultiCenter Syd.

NytSyn valgte at støtte projektet økonomisk samt betale en rejse for mig. Stor tak til dem for det! Min optiker-veninde Ane Iversen var vild med at komme til Faoune igen, og valgte at rejse med for egen regning. Det gjorde en kæmpe forskel.

COLUFIFA har fra vores tidligere Danida-projekt, ”Fokus på Syn”, både prøvebrille og kasse med prøveglas, så Mamadou og Omar fik flere dages intensiv undervisning i synstestning, og alle briller blev ekstra sorteret og fordelt i plastikkasser, så de nu er lige til at udlevere. På de aftalte projekt-dage vil det dog være Madame Deniese, der synstester og i øvrigt også står bi, hvis der kommer komplekse synsprøver. Hun er en fantastisk samarbejdspartner.

COLUFIFA vil arbejde på at få bygget en lille tilbygning på deres eksisterende butik ved hovedvejen. Her vil der så kunne være brilleshop. Mamadou og Omar vil synsteste og udlevere vores brugte danske briller.

Et godt initiativ, som jeg håber lykkes!

3

Oplysningsaktiviteter

CtS deltog i 2016 på Civiltingets stand på Folkemødet på Bornholm under overskriften: “HELLERE EN GLAD SENEGALESER I LANDSBYEN END EN DRUKNET I MIDDELHAVET”. Temaet var at fokusere på hjælp i nærområderne, forstået på den måde, at når vi skærer i udviklingsbistanden, har især unge mindre muligheder for at sikre sig rimelige levevilkår i de fattige lande. Hvis vi ønsker at begrænse tilstrømningen af flygtninge, må vi derfor snarere øge end beskære bistanden. Eventen blev dækket af DR Radio.

I december 2016 fortalte Janne om Senegal for udviklingshæmmede i Lejre. Det foregik ikke helt, som det plejer med PowerPoint og foredrag. Det kunne ikke lade sig gøre med det publikum. Så Janne tog hele flokken med på en ’rejse’ på besøg hos vennerne/COLUFIFA i Faoune. De fløj til Banjul i Gambia, hvor de blev modtaget af COLUFIFAS chauffør; derefter ind i den gamle bil og ned til gæstehusene ved COLUFIFAs direktion og indrette pladsen med kogekar, måtter og fejekost. Alle tog Afrika-tøj på, og så myldrede det med venner fra landsbyen og folk fra COLUFIFA, som blev præsenteret, imens der blev kogt vand til the og gjort rent og snakket og stillet mange spørgsmål og grinet.

Den 1. marts hos Holbæk Ys Men’s Club fortalte Janne om sit seneste besøg i januar 2016.

Vores nye fotoudstilling, der er betalt med oplysningsmidler fra containerbevillingen, var på biblioteket i Fåborg i sommeren 2016; her i foråret 2017 har den været på Kulturkasernen i Holbæk, og nu (april-maj 2017) er den i medborgerhuset i Dollerup ved Viborg.

En varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets arbejde! På bestyrelsens vegne

Lone Frederiksen Bestyrelsesformand

4

 

^