Vedtægter

Vedtægter for foreningen CYKLER TIL SENEGAL

NAVN OG HJEMSTED: CYKLER TIL SENEGAL, Danmark

1. FORMÅL

Foreningen Cykler til Senegal har til formål:

Disse mål søges nået gennem egen aktiv indsats i lokalsamfundet, såsom:

 

Alle, der indbetaler støttebidraget til Cykler til Senegal er medlemmer. Et medlem kan være en forening eller en enkeltperson.

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Der holdes en årlig generalforsamling i marts-april.

Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På den årlige, ordinære generalforsamling er der følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Beretning fra arbejdsgrupper.
  4. Aflæggelse af regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen of offentliggøres senest 8 dage for generalforsamlingen).
  7. Valg af bestyrelse og revisor.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingens dagsorden såvel som dens beslutninger skal meddeles foreningens medlemmer skriftligt.

Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, hvis vedtægterne ikke bestemmer andet.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/5 af medlemmerne eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel.

Vedtægtsændringer vedtages med samme varsel på en generalforsamling, hvis de har flertal blandt deltagerne, men skal for at træde i kraft bekræftes på den følgende ordinære generalforsamling eller på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Formålsparagraffen kan ikke ændres.

 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Der vælges 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesvalget er gældende for 2 år, således at der vælges 3 medlemmer og én suppleant hvert år.

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Et bestyrelsesmedlem kan udtræde af bestyrelsen mod skriftligt at meddele grunden hertil. Udtræder bestyrelsesmedlemmer, indtræder suppleanter i den rækkefølge, de er valgt.

Bestyrelsen koordinerer Cykler til Senegals arbejde. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Et bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Indkaldelse skal rumme mødets dagsorden, og ved mødet kan der kun træffes beslutninger om de punkter, der er nævnt i dagsordenen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ethvert medlem af foreningen Cykler til Senegal har ret til at være til stede og til at udtale sig ved bestyrelsens møder. I øvrigt gælder, at de fremmødte bestyrelsesmedlemmer skal forhandle sig frem til gensidig forståelse før der træffes beslutninger, idet beslutninger for at have gyldighed skal træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer i enighed.

Der føres referat i en bestyrelsesprotokol over de på mødet fremførte synspunkter og over de trufne beslutninger. Bestyrelsesprotokollen opbevares af formanden.

Bestyrelsen, såvel som foreningens medlemmer kan danne arbejdsgrupper til støtte for foreningens formål. De kan arbejde frit inden for rammerne af foreningens formål. De skal orientere bestyrelsen om deres arbejde.

Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Bestyrelsen kan derfor holde enhver projektleder ansvarlig over for foreningens vedtægter eller bestyrelsens beslutninger.

 

Cykler til Senegals driftsomkostninger dækkes gennem kontingent fra medlemmer og gennem bidrag fra myndigheder, fonde, institutioner og organisationer. Tilskud må ikke være betinget af fordringer, som ikke er i overensstemmelse med Cykler til Senegals vedtægter og generalforsamlings eller bestyrelsens beslutninger.

 

Cykler til Senegal som forening forpligtes ved aftaler, som på bestyrelsens vegne indgås af formanden sammen med mindst to andre bestyrelsesmedlemmer, efter vedtagelse i bestyrelsen. Cykler til Senegals bestyrelse kan meddele skriftlig fuldmagt. For foreningen forpligtelser hæfter alene foreningen. Foreningens medlemmer hæfter kun med det indbetalte kontingent.

 

Et medlem, der ikke overholder Cykler til Senegals vedtægter, kan ekskluderes, hvis en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling beslutter sig herfor.

 

Foreningen kan kun nedlægges, hvis forslaget om nedlæggelse vedtages efter reglerne om vedtægtsændringer i § 3. Generalforsamlingerne afgør samtidig – og enslydende – hvorledes eventuelle tilbageværende midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, såfremt det måtte vise sig umuligt at overføre dem til COLUFIFA i Senegal.

Enstemmigt vedtaget på Cykler til Senegals generalforsamling i Skibby den 13.8.1997og revideret på den ekstraordinære generalforsamling i Frederikssund den 11.3. 2004 samt på den ordinære generalforsamling i Frederikssund den 23.9. 2004

^